Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ

Obowiązek szkolny:

 • zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
 • ewidencja uczniów
 • arkusze ocen i dzienniki

Sprawy administracyjne:

 • zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
  * zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły *,
 • wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie duplikatów,

Postępowanie w sprawach nieletnich:

 • wnioski do Sądu Rodzinnego,
 • skierowania do Poradni,

Sprawy kadrowe:

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

Sprawozdawczość:

 • raporty,
 • sprawozdania,

Archiwum:

 • akta osobowe pracowników
 • arkusze ocen
 • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • protokoły Rady Rodziców,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi
odpowiada: Anna Wojciechowska
data: 28-10-2016
wytworzył: Anna Wojciechowska
data: 28-10-2016
data: 28-10-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 17-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 586